מעוניין בתקנון האתר?

לחץ ליצירת קשר

לשירותי תרגום נלווים >

תקנון האתר


כללי
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות והינם פונים לגברים ונשים כאחד.
אתר www.elitetirgumim.com (להלן: “האתר”) משמש כפלטפורמה אוטומטית לקבלת הצעות מחיר לשרותי תרגום וכן לשירותים נוספים.
הוראות תקנון זה יחולו על כל השימושים באשר הם שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין חברת “עילית תרגומים בע"מ”.
המלצתינו הינה לקרוא את התקנון בתשומת לב וזאת כדי להבין את הזכויות והחובות של המשתמשים בשירותי חברת עילית תרגומים בע"מ.

גלישה באתר ו/או הזמנת/רכישת השרות המוצע למכירה בו ו/או כל שימוש אחר באתר ותכניו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן במידה ואינך מסכים לחלק מהתנאים הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או ליידע את אחד מנציגי החברה במייל או בטלפון על סעיף בעייתי כזה או אחר במיידי.
במידע המפורט, המונח “תוכן”,או “תכנים” כולל את כל סוגי המידע והפורמטים שלהם, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio- visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, תירגומם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon)  וכן הפורמטים המקובלים לעבודה כגון – WORD/EXCEL/HTML/XML/PPT ועוד.

הצעות מחיר קבלת שירותים וצורת תשלום
עילית תרגומים בע"מ מאפשרת לקבל הצעות מחיר אוטומטיות עבור שרותי תרגום וכן שירותים נוספים ע"י שימוש במחשבון תרגום או פנייה דרך יצירת קשר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
עבור כל שרות המוצע למכירה ניתנים פרטים על פי דרישה. המחיר המופיע לאחר בחירת הסיגמנטים השונים הינו מחיר מומלץ וייתכן וישתנה לאחר יצירת קשר עם הלקוח ע"י נציג החברה.
אין החברה מתחייבת ליצור קשר עם הלקוח (קרי הפונה) תוך זמן קצוב מרגע שהלקוח הקיש בקשה להצעת מחיר אך תעשה זאת בזמן סביר כל עוד אין כוח עליון שמונע מהחברה לעשות כן.                     
כל המחירים המוצגים בדף המכירה אינם כוללים מע”מ בהתאם לחוק הישראלי.(מע"מ יתווסף כחוק לחשבונית הסופית)
התשלום עבור הצעת מחיר שאושרה יחולק למספר שלבים ויכלול מקדמה באחוז מסויים מהעסקה וכן מלוא התשלום יושלם עם מסירת טיוטת התרגום הראשונית.
ייתכן וכחלק מאישור הצעת המחיר יתבקש הלקוח לחתום על ערבות אישית בהתאם לנפח הכספי של הפרוייקט ובקשת נציגי החברה.
הצעת מחיר/הזמנה חתומה או אישורה במייל או בפקס מהווה כאישור הזמנה לתחילת העבודה וכן את אישור הלקוח לתנאים המפורטים בה כגון: חומר המקור המיועד לתרגום המופיע בהצעה/ תנאי הגשת התרגום(דד ליין והפורמט) ,תנאים כספיים וכן התנאים הכלליים המופיעים בהצעה/הזמנה.
במידה וישנם דברים חשובים כגון דחיפות/שימוש במתרגמים מסויימים/מונחים/צורת הגשת חומר התרגום או כל דבר אשר חשוב וחיוני לתהליך התרגום-חובת הלקוח ליידע את החברה על כך טרם התחיל תהליך התרגום..

שיטות התשלום המקובלות ע"י החברה הינה : העברה בנקאית/תשלום ע"י PAYPAL/תשלום באשראי (ללא דיינרס)/שיק מזומן/תשלום מזומן במשרדי החברה.
לאחר התשלום תונפק ללקוח חשבונית מס/קבלה.
באופציית תשלום באשראי-במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ביצוע התשלום יידע נציג החברה את הלקוח וזה ידאג לביצוע התשלום ע"י כרטיס חלופי או לחלופין המצאת אופן תשלום אחר- העברה בנקאית/ תשלום ב PAYPAL/ שיק/תשלום מזומן במשרדי החברה או כל דרך אחרת שתאושר ע"י חברת עלילת תרגומים בע"מ. 
חשוב מאוד:  הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

יובהר ויודגש כי פעולת הקניין של הלקוח על התרגום/שירות אחר שהתקבל מהחברה תחשב כמלאה ומושלמת רק לאחר תשלום מלא בעבור העבודה ע"י הלקוח.
תנאי התשלום המקובלים לפרויקטים הינם כפי שיפורטו לעיל:
שוטף או שוטף 30 אלא אם צויין אחרת בגוף ההצעה או במייל.
נוסח החתימה על ההצעה הינו כדלקמן:
המחירים הינם ב NIS / USD / EUR /GBP
מינימום להזמנה הינו עמוד אחד- כ 250 מילים לעמוד. במידה ויישלח לתרגום חלק מיחידה אחת(פחות מ 250 מילים), תיחשב הכמות ליחידה אחת מלאה.
תנאי תשלום: מקדמה בסך XX %  על חשבון ,תשלום מלא במועד קבלת טיוטת התרגום הראשונית
שירותים נוספים (תיתכן תוספת תשלום):
מידת הדחיפות: לא דחוף /דחוף (עד 36 שעות) / בהול (מיידי / עד 24 שעות / עד 48 שעות/לא רלוונטי) (מחק את המיותר)
צורך בהגהה: כן /לא (מחק את המיותר)
מספר מתרגמים נדרש: 1 / 2 / 3 אחר _____ (מחק את המיותר)
 
סוג התרגום הנדרש: כללי / משפטי / רפואי / שיווקי /טכני / פיננסי / מסמכים רשמיים / אחר _______ (מחק את המיותר) 
 
פרטי המזמין:
איש קשר: _______________________________ טלפון : _______________________________
כתובת email : _____________________________________________________________________
שם החברה: ______________________________ מס ח.פ _________________________________
כתובת: ___________________________________________________________________________
 
1.      חברת עילית תרגומים מתחייבת לספק תרגום בהתאם לתנאי העבודה והגדרותיה כמפורט בהזמנת עבודה זו.
2.      חתימה על טופס הצעת המחיר (הזמנת עבודה זו) הן בדוא"ל והן בפקס', מהווה אישור רשמי להזמנת עבודת תרגום מעילית תרגומים.
3.     מוסכם, כי כמות המילים הסופית לחישוב הינה כמות המילים הסופית בשפת התרגום המבוקשת (למעט בשפות עברית וערבית, בהן החיוב יחושב             עפ"י שפת המקור).
4.     מוסכם, כי במקרה של ביטול הזמנת העבודה, מכל סיבה שהיא, לאחר חתימה על הזמנת העבודה, יחייב את המזמין על החלק היחסי שתורגם עד           לקבלת בקשת הביטול ובכל מקרה לא פחות מ50% מהמחיר הנקוב בהזמנת עבודה זו.
5.     כל שינוי ו/או תוספת בהגדרות הזמנת העבודה יתומחרו באופן נפרד, מומלץ להעביר כל שינוי ו/או תוספת בכתב.
6.     ייתכנו שינויי נוסח בין מתרגם למתרגם.
7.     מומלץ לבדוק שמות פרטיים וכדו' בשפת היעד האם תורגמו כהלכה.
8.     ניתן לקבל שירותי הגהה תוך הזמנת עבודה חדשה ונפרדת מהזמנת התרגום – נא לציין בהזמנת עבודה זו, כאמור לעיל.
9.     עילית תרגומים מבטיחה איכות לתרגומים המבוצעים הן על ידי אנשי מקצוע, והן באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. כל פרויקט תרגום נבדק ונבחן ,              טרם שליחתו אל המזמין, אולם עילית תרגומים
        אינה אחראית בשום אופן על תוכן התרגום שהתקבל בפועל, והאחריות לתוכנו של התרגום מוטלת על מזמין השירות בלבד.
10.   לאחר קבלת טיוטת התרגום הראשונית על המזמין לעדכן את עלית תרגומים על כל תיקון  ו/או שינוי נדרש בתרגום שהתקבל וזאת תוך 48 שעות            מרגע קבלת הטיוטה בדוא"ל.
11.   מוסכם, כי הסכומים דלעיל אינם כוללים הוצאות שונות, לרבות, אך לא רק: שכר מומחים, חוקרים, חוות דעת, צילומים, אגרות וכל הוצאה אחרת, אם         תידרש, ואלה ישולמו על ידי הלקוח, אם יהיה בכך צורך, מיד על פי דרישת עלית תרגומים בע"מ.
12.   מוסכם, כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור להסכם זה או כפועל יוצא מן הסכם זה, בכל זמן שהוא, תהיה לבית משפט               המוסמך בעיר תל אביב-יפו.
 
חתימה וחותמת המזמין:
______________________________
 
שירותי התרגום ומסירתם
השירות שיסופק ללקוח הינו לאחר השלמת התשלום במלואו אלא אם סוכם אחרת מראש בכתב ובאישור החברה  (עילית תרגומים בע"מ).
החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה לרבות שביתות/הפסקות חשמל וכדומה.
העיסקה תצא לפועל רק לאחר חתימת הלקוח או נציג מטעמו/אישור הלקוח או נציג מטעמו במייל/אישור הלקוח או נציג מטעמו בפקס וכן אישור החברה בהתאם לזמינות המתרגמים וכדו'. היה והתגלתה בעייה כלשהי –תיידע חברת עילית תרגומים את הלקוח בהקדם האפשרי.
בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהשרות סופק במלואו או בחלקו על הלקוח לשלם את הסכום כפי שנקבע מראש ואושר ע"י בהצעה או בכל דרך אחרת (מייל / פקס וכדו').
ידוע ללקוח כי התרגום מבוצע ע"י בן אנוש ולא ע"י תוכנה אוטומטית כלשהי.              
לקוח אשר קיבל לידיו את חומרי התרגום והתגלתה טעות או תקלה כלשהי, יאפשר לחברת עילית תרגומים לבצע תיקונים (בין אם בתשלום נוסף ובין אם הנ"ל ללא עלות) ללא קשר לתשלום המלא על העבודה שסופקה.
במידה והלקוח שינה את טקסט המקור שנמסר לחברה ולא הודיע על כך או שהוגיע לאחר תחילת העבודה, יחוייב הלקוח בתשלום מלא על מה שבוצע עד לאותה נקודת זמן נוכחית וכן על התיקונים/עדכונים במידת הצורך.

פנייה לשירות לקוחות
בכל פנייה בנוגע לשירותים המוצעים ע"י חברת עילית תרגומים ניתן לפנות לפרטים הנ"ל:
אימייל  :   info@elitetirgumim.com
בטלפון : 03-9551119  בפקס  : 153-3-9551116
נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת למידע כללי על השירותים שלנו וכן לגבי שימוש במחשבון התרגום ,בהצעות המחיר עצמן, תשלומים/חשבוניות ובכל נושא אחר על מנת שנוכל לסייע לכל בכל מה שתזדקקו.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
חברת עילית תרגומים מחויבת לשמירה על סודיות החומרים של הלקוחות וכן של פרטי המתרגמים תחתיה.
לקוח/חברה אשר החומר המיועד לתרגום הינו רגיש במיוחד-חובה עליה ליידע את עילית תרגומים בע"מ על כך עוד לפני העברת החומר. במידת ויתבקש ע"י הלקוח, ישנה אפשרות לחברת עלית תרגומים בע"מ לחתימה על טופס NDA נפרד מול הלקוח בהתאם להחלטת החברה.
פרטים נוספים:
נפלה טעות בתיאור המוצר, אין הדבר יחייב את החברה.
אין החברה עילית תרגומים אחראית על התוכן המיועד לתרגום ועל השימוש בו.
אתר החברהwww.elitetirgumim.com  הינו בבעלות חברת עילית תרגומים בע"מ וכל התוכן המופיע בו הינו קניינה הפרטי של החברה. חל איסור מוחלט להשתמש בכל תוכן שהוא מהאתר לרבות לוגאים/תמונות/אייקונים/פונטים/גרפיקה/טקסט או מדיה כלשהי המופיעה באתר וכיוצא בזה. 
 
 

מעדיף שנחזור אליך?

השאר פרטים ואחד מנציגינו יחזור אליך בהקדם!

שאלות ותשובות

למה אי אפשר לתרגם רק עם גוגל טרנסלייט?

אפשר בהחלט לנסות אך לא מומלץ. עד היום, לא מצאו תחליף אוטומטי לתרגום אנושי. מתרגם צריך לדעת להתאים את הטקסט מבחינת התוכן לקהל היעד בשפת היעד. מילה מסויימת יכולה להיות מתורגמות במספר רב של ואריציות כאשר כולן נכונות אבל לא כל אופציה תתאים לטקסט. לכן לא ניתן להסתמך על תוכנות תרגום אוטומטיות שתעשה את העבודה בצורה טובה ויעילה.

האם אני אמורה לבוא אליכם פיזית כדי להעביר את החומר לתרגום?

את תמיד מוזמנת אבל ממש לא חובה :-) ניתן להעביר אלינו את החומר בכל מדיה אפשרית. ניתן לשלוח קבצים דרך המייל ובמידה וישנם קבצים גדולים ניתן להשתמש באתרים המאפשרים להעביר קבצים גדולים ללא עלות כגון: JUMBOMAIL,YOUSEND IT ועוד רבים. בשירותים כגון נוטריון וכדו',יש צורך במסמכים המקוריים ולכן ניתן יהיה להעביר אותם אלינו למשרד או ע"י שליח שאנו נדאג שיביא את החומר ויחזיר אותו לאחר חתימת הנוטריון.

אני רוצה לתרגם ספר-מה התהליך?

תהליך תרגום ספר מורכב וארוך. בשלב הראשון אנו בוחרים 2-3 מתרגמים ומחליטים מי יהיה המתרגם ומי יהיה המגיה. בשלב השני הספר עובר לתרגום. לאחר סיום התרגום הספר עובר להגהה אצל המתרגם השני שנבחר כדי שיבדוק את התרגום ויצביע על טעויות אם ישנן. לאחר מכן הספר חוזר למתרגם הראשון כדי שייקבל או יידחה את הערות המגיה. בשלב השלישי הספר עובר ללקוח כדי שיבדוק (במידה והוא דובר את שפת היעד) האם הספר תורגם בצורה טובה מבחינה לשונית. בשלב הרביעי הספר נשלח לגרפיקה לעימוד. בשלב הזה יש "פינג-פונג" בין הגרפיקה לבין המגיה השלישי כדי לבדוק ששום דבר לא הושמט בתהליך העימוד הגרפי של הספר. לאחר אישור הספר ע"י המתרגמים מבחינה הגרפית שלו- הספר עובר להוצאה להאור להדפסה או לקובץ דיגיטלי.

מהו זמן סביר לתרגום?

ההספק המקובל לתרגום משתנה בין מתרגם למתרגם וכמובן תלוי בתחום התרגום. ישנם תחומים קלילים כגון תרגום שיווקי וכדו' שהם יותר מהירים וישנם תרגומים כגון תרגום רפואי,תרגום משפטי וכדו' שמחייב בדיקה מעמיקה יותר של החומר. הספק ממוצע למתרגם הינו 2000-3000 מילים ליום בשפת היעד. צריך כמובן לקחת בחשבון כאשר ניגשים לפרוייקט מסויים -הזמן הינו גורם מכריע לאיכות המוצר הסופי. חשוב להשאיר מספיק זמן לביצוע הצרגום וכן הגהה על החומר לאחר שתורגם.

להצעת מחיר בקליק:
 • עברית
 • אנגלית
 • ערבית
 • רוסית
 • צרפתית
 • אמהרית
 • גרמנית
 • איטלקית
 • ספרדית
 • הולנדית
 • תאית
 • יפנית
 • טורקית
 • רומנית
 • הונגרית
 • ציכית
 • פולנית
 • יוונית
 • פורטוגזית
 • איסלנדית
 • סלובנית
 • סלובקית
 • סינית
 • דנית
 • בחר תחום תרגום
 • תרגום משפטי
 • תרגום פסקי דין
 • תרגום חוזים
 • תרגום תעודת נישואין
 • תרגום רפואי
 • תרגום נוטריוני
 • תרגום תעודת זהות
 • תרגום תעודת לידה
 • תרגום תוכנה
 • תרגום פטנטים
 • תרגום מאמרים
 • תרגום אתרים
 • תרגום טכני
 • תרגום קורות חיים
 • תרגום שיווקי
 • תרגום פיננסי
 • מתורגמן לעסקים
קבל הצעת מחיר
content